Předvolební dotazník 2020: Soukromníci a Svobodní

Verze pro tisk |

Vymyslel jsem deset plus jednu otázku a dotazník rozeslal různými kanály všem kandidujícím subjektům.

Reakce jsou různé, někteří lídři jakoby ani nevěděli, že kandidují, jinde zřejmě zasedly celé PR týmy. Texty vydáváme postupně, jak přicházely. Některé subjekty vám bohužel nepředstavíme. Odpovědi jsme nijak neupravovali. Takto se prezentuje koalice Soukromníci a Svobodní.

1. Je nějaké téma, které si myslíte, že je typické právě jen pro váš volební subjekt a odlišuje ho od těch ostatních?

Programy našich stran se vyznačují důrazem na obranu svobody, a to svobody osobní i ekonomické. Bráníme svobodu jednotlivce před byrokratickými omezeními ze strany státu, která se v posledních letech nebývale množí. S osobní svobodou je samozřejmě spojena i osobní odpovědnost, naším cílem je proto i určitá redukce paternalistického zaopatřovacího státu. V krajských podmínkách je programový průnik našich stran téměř stoprocentní a naše základní programové principy se zde projevují především v důrazu na maximální hospodárnost v řízení samosprávy, krajského úřadu i krajem zřizovaných organizací. Upřednostňujeme údržbu a opravy funkčních objektů před novými investicemi, chceme minimalizovat režijní náklady při přerozdělování státních příspěvků a dotací. Uvědomujeme si, že vždy pracujeme s penězi daňových poplatníků.

2. Co váš subjekt považuje za největší problém Libereckého kraje, který je potřeba řešit? A jak byste ho řešit chtěli?

Liberecký kraj není velký, ale je velmi rozmanitý. Neexistuje proto jeden společný největší problém, každý region má svůj specifický. Jako příklad uvedu poněkud opomíjené Frýdlantsko, jehož problémem je permanentní ohrožení povodněmi. Toto ohrožení lze eliminovat vodohospodářskými úpravami na řece Smědá, jejichž návrh ve formě studie již několik let existuje. Budeme prosazovat jejich realizaci. Závažným problémem pro některé (především venkovské) oblasti našeho kraje je katastrofální stav silnic II. a III. třídy. Jejich opravy a rekonstrukce jsou věcí kraje a jde o naši investiční prioritu.

3. Naši čtenáři jsou zejména z Českolipska. Co považujete za největší problém této části kraje a jak byste tento problém chtěli řešit?

Problémem Českolipska jsou samozřejmě chybějící obchvaty měst Česká Lípa a Mimoň. Budeme prosazovat jejich realizaci, a to i přes výhrady které máme vůči investiční strategii Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež by mělo být jejich investorem (více v odpovědi na otázku č. 6). Problémem Českolipska, k němuž není mezi občany jednoznačný postoj, je i obnovení těžby kvalitního čediče na vrchu Tlustec. Přestože naše strany hájí svobodné podnikání, je náš postoj v této otázce negativní. Unikátní krajina je pro nás cennější, než zisky z této těžby. Ekonomika technologicky vyspělé země, za níž Českou republiku považujeme, by neměla být založena na exploataci a následném vývozu primárních surovin.

4. Jaké jsou vaše investiční priority v následujícím volebním období?

Naší jednoznačnou investiční prioritou jsou rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy. Soustředíme se především na ty nejzanedbanější oblasti a úseky. Další naší prioritou jsou již zmiňovaná protipovodňová opatření na řece Smědá na Frýdlantsku. S protipovodňovými investicemi do určité míry souvisejí (zdánlivě paradoxně) i opatření na zadržování vody v krajině. Ta se týkají prakticky celého našeho kraje a i ona patří k našim investičním prioritám.

5. Jak hodláte řešit situaci v železniční dopravě, kdy si na tratích zdánlivě konkurují Arriva a České dráhy, jezdí na stejných tratích a prakticky není možné dorazit do cíle bez zpoždění?

Přestože naše koalice je rozhodným stoupencem volného trhu, považujeme umělé vytváření konkurenčního prostředí na železnici, která je víceméně přirozeným monopolem za poněkud křečovité. Navíc byly zřejmě ve výběrovém řízení ze strany kraje opomenuty některé důležité podmínky pro uchazeče, z čehož pak vyplývají současné problémy. Smlouvy s vybranými dopravci však byly uzavřeny na dobu delší než jedno volební období a tudíž danou situaci nelze nyní úplně změnit. Jednáním s dopravci lze pouze odstraňovat nedostatky ztrpčující život cestujícím. Za nejzávažnější problém považujeme nekompatibilitu jízdních dokladů, tj. chceme-li např. cestovat rychlíkem z Liberce do Prahy, musíme mít jeden lístek pro úsek Liberec – Turnov (ČD) a druhý pak pro úsek Turnov – Praha (Arriva).

6. Obchvat Mimoně, obchvat České Lípy ... to jsou témata, která se objevují ve volebních programech od vzniku krajů. Má váš subjekt plán, jak sliby konečně uvést do reality?

Zmiňované investiční akce jsou určitě mezi našimi investičními prioritami, byť jsem je v odpovědi na otázku č. 4 přímo nezmínil, a proto chceme dospět k jejich realizaci. Určitý problém vidíme v tom, že se jedná o investice do komunikací I. třídy, které nejsou v majetku kraje. Tyto komunikace spravuje ŘSD, které určitě netrpí nedostatkem financí na investice. Předmětem naší kritiky je však jejich nasměrování, např. megalomanskou přestavbu křižovatky u Rádelského mlýna (silnice I/35) považujeme za plýtvání penězi daňových poplatníků.

7. Chystáte nějakou optimalizaci ve školství?

Kraj řídí střední školy, u nichž se pod pojmem optimalizace často skrývá jejich násilné slučování či přímo rušení. Nic takového nechystáme. Naopak chceme zachovat specializované střední školy připravující odborníky pro unikátní výrobní odvětví našeho kraje (sklářství, výroba bižuterie, …) a jejich rentabilitu chceme posílit doplněním o žádané moderní obory (počítačová grafika a její aplikace). Chceme posílit prestiž učňovského školství a prohloubit jeho spojení s výrobní praxí. Snahu kamuflovat učňovské školství matoucími názvy (integrovaná střední škola atp.) považujeme za směšnou. Učňovské školství má vychovávat kvalifikované řemeslníky, kterých je v našem hospodářství zoufalý nedostatek. Snaha dotlačit absolventy některých oborů k maturitě, kterou vůbec nepotřebují, je často utrpením pro obě strany, pro studenty i pro pedagogy. Soukromníci mají ve svém programu komplexní reformu vzdělávacího systému, která počítá s větší diferenciací středního i vysokého školství, s oddělením maturity od odborných zkoušek atd. Tu však lze prosazovat pouze z parlamentních pozic.

8. Podle Ústavy mají zastupitelstva kraje právo zákonodárné iniciativy. Chystáte se v případě volebního úspěchu předložit Parlamentu nějaký zákon?

Využití této zákonodárné iniciativy má smysl pouze tehdy, podaří-li se pro daný návrh získat více krajů a zajistit mu podporu určité části poslanců a senátorů. Naše strany mají v programu celou řadu podnětů, které bychom, pokud by se podařilo docílit výše uvedené optimální situace, rádi poslali do legislativního procesu. Namátkou vyberu daňovou oblast (zrušení eticky neospravedlnitelných daní, tj. daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí, převedení daně z příjmu fyzických osob v plné výši do rozpočtu příslušné obce atd.), či reformu vzdělávacího systému zmíněnou v předchozí odpovědi. Za úplné minimum v tomto směru považujeme dosažení určité rozpočtové korekce, která by posílila příjmy krajů určené na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy (viz odpovědi na otázky č. 2 a č. 4) a to třeba i na úkor rozpočtu ŘSD, které občas penězi daňových poplatníků vysloveně plýtvá (zbytečné výměny neopotřebovaných povrchů na rychlostních silnicích, megalomanská řešení některých křižovatek). Jsme přesvědčeni, že tento problém je stejně tíživý pro všechny kraje v České republice.

9. V jakém stavu je podle vás zdravotnictví v kraji a jaké chcete provádět změny v jeho fungování?

Stav zdravotnictví v našem kraji hodnotíme jako uspokojivý, tj. je funkční, nicméně problémů je zde stále dost a jejich řešení je z velké části v rukou kraje. Namátkou vyberu zhoršující se dostupnost lékařských pohotovostí a téměř úplnou nedostupnost pohotovosti stomatologické. Výhrady máme i k současnému fungování Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Určité nebezpečí vidíme i ve vytváření téměř monopolního „trustu“ Krajské nemocnice Liberec a v astronomické investici, kterou současné krajské zastupitelstvo hodlá realizovat v jejím libereckém centru. Je zde zřetelná snaha centralizovat veškerou akutní medicínu do Liberce. Centralizaci speciálních výkonů nijak nerozporujeme, centralizace výkonů běžných je však zbytečná, pro pacienty nekomfortní a povede k postupné degradaci lokálních pracovišť tohoto konglomerátu (Turnov, Semily, Frýdlant) až na úroveň zařízení typu LDN (léčebna dlouhodobě nemocných).

10. Máte nějaký nápad, jak pokračovat s využitím prostor bývalého vojenského újezdu kolem Ralska?

Přestože naše strany jsou přesvědčenými zastánci volného trhu, a důsledně hájí zájmy našich spoluobčanů, kteří našli odvahu k soukromému podnikání, bude v dané věci naše odpověď „zelená“. Jsme přesvědčeni, že jakékoli větší průmyslové či zemědělské a s nimi spojené infrastrukturní investice jsou v dané oblasti nežádoucí. Ponecháme-li toto území přírodě, máme zde jedinečnou příležitost získat přírodní lokalitu o rozloze v českých podmínkách téměř unikátní, v níž mohou nalézt svůj životní prostor i větší živočišné druhy, které byly z naší přírody civilizačními aktivitami již dávno vytlačeny. Konkrétní postup vidíme v dokončení sanace původních vojenských objektů a s nimi spojené infrastruktury a následném vytýčení nepříliš husté sítě cest pro pěší a pro terénní cykloturisty. Na okrajích území pak mohou existovat objekty jednoduchého zázemí pro turistiku (ubytování, stravování).

11. Kdo za vás dotazník vyplňoval?

Lídr koaliční kandidátky RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

Nahoru